top of page

ประวัติของเรา

เอบีซี เนอสเซอรี่ พัทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2560 ด้วยความตั้งใจที่จะมอบ การดูแลใส่ใจอบรมเลี้ยงดู ค่าบริการไม่แพง สถานที่ของเอบีซี เนอสเซอรรี่พัทยา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยา ผู้ปกครองสามารถ เดินทางสะดวกเข้าถึงได้ง่ายและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

เอบีซีเนอสเซอรี่ พัทยา มีชาวสวิสและชาวไทยที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ

                                                       คุณจารุวรรณ ปานบุตร (ครูหน่อย) เป็นผู้รับใบอนุญาตของสถานรับเลี้ยงเด็กและบริหารจัดการ เธอสำเร็จการศึกษาระดับ                                                                    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ การศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                                                       ด้วยประสบการณ์การในการสอนเด็กปฐมวัย มากว่า 10 ปี และประสบการณ์ของความเป็นแม่ที่จะมอบความสุขและความรักได้                                                          อย่างเต็มเปรี่ยม

 

ครูและบุคลากรของเราได้รับการคัดเลือกเป็นที่รัก ในการศึกษา รักเด็กและการอุทิศตนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาของเด็ก ๆ เรามีการสอนหลักสูตรที่มีความสมดุลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับเด็กในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจของเรา

ภารกิจของเราคือมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและ มีความสุขด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยของคุณสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่สำหรับขั้นตอนต่อไป
เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการสมวัย มีความสมบูรณ์ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเด็กๆ เรียนรู้และพัฒนาไปกับเรา:
-   การเตรียมความพร้อมทางกาย ได้แก่ การให้เด็กเล่นกลางแจ้ง  พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เครื่องเล่นสนาม การออกกำลังกายในน้ำ ที่มีสระน้ำเหมาะสำหรับเด็กตามกำลัง        ที่เด็กจะทำได้ ส่วนกล้ามเนื้อเล็กก็จะให้ทำงานศิลปะ ฉีก ตัด ปะ ปั้น วาด
-   การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ได้แก่ การให้ร้องเพลง ฟังนิทานสนุกสนาน และพัฒนาคุณธรรม ทำงานศิลปะสร้างสรรค์ ให้เล่นเกมสนุกสนาน
-   การเตรียมความพร้อมทางสังคม ได้แก่ การให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความอดทน การรอคอย มารยาท กฎกติกาต่างๆ ในขณะอยู่ร่วมกัน ร้จักแบ่งปัน
-   การเตรียมความพร้อมทางสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความจำ ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักวางแผน แก้ปัญหา กิจกรรมเหล่านี้จะผ่านงานศิลปะที่เน้นมิติ                    สัมพันธ์  เกมการศึกษา เกมเสริมปัญญา เป็นต้น

ผู้ปกครองสามารถรับทราบพัฒนาของเด็กได้จากสมุดบันทึกประจำตัวประเมินพัฒนาการ ในสถานรับเลี้ยงเด็กภายใต้การดูแลและสามารถ มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับคุณภาพสูงสุดของการดูแล

ปรัชญาของเรา

ในฐานะเอบีซีเป็นจุดเริ่มต้นของตัวอักษรดังนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของเด็กอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยการดูแลลูกน้อยจะได้รับการเรียนรู้ ผ่านการเล่น อย่างสนุกสนานตระหนักถึงการพัฒนาด้านร่างกาย  ด้านสังคม และการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจและสติปัญา รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการฝึกการควบคุมอารมณ์ การรอคอย การรู้จักแบ่งปัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเด็ก การอดทนต่อความยากลำบาก จนสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งถ้าเด็กไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสมผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเรียนรู้เรื่องราวนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยาก

Clipboard01.jpg

A = Apple แอปเปิ้ล เปรียบเสมือน การดูแล

สุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก สำคัญสูงสุดของเรา คือหัวใจหลักของเราการดูแลใส่ใจการรักษาความสะอาด
และสุขอนามัยจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรา   การให้บริการอาหารกลางวันมีคุณค่าทางโภชนาการและอาหารว่างและสอนให้เด็ก ๆรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพตัวเอง และ มุ่งเน้น การออกกำลังกายที่เด็กควรจะได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสมตามวัย                

 

 

B = Ball  ลูกบอล  เปรียบเสมือน การเล่น

 ความสุขของเด็กๆมีความสำคัญสูงสุดของเรา สำหรับเด็กเล็กการเล่นเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เด็กใช้เวลาในการเรียนรู้ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านการเล่นเป็นไกด์ การดูแลและพนักงานที่ทุ่มเทของเรามีประสบการณ์หลายปีในการสอนบุตรหลานของคุณในความสนุกสนานและ อบอวบไปด้วยความรัก
เครื่องเล่นที่ปลอดภัย / วัสดุของเล่นและวิธีการเล่นเราจะกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายและให้แน่ใจว่าเด็กๆคุณต้องการที่จะมาเอบีซีเนอสเซอรี่พัทยาทุกวัน        

 

C = Cat  แมว เปรียบเสมือน การเรียนรู้

การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กและให้ความรู้เสริมมีความสำคัญสูงสุดของเรา หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสูงสุดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่นำมาจัดกิจกรรมแบบหลากหลายคำนึงถึงช่วงวัยของเด็ก  ในแบบ มอนเตสซอรี่ ผสมผสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สไตล์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ เราได้ปฏิบัติตามกฎของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ONESQA).

 

 

 

ABC apple.png
ABC ball.png
ABC cat.png
bottom of page