บริการของเรา

SERVICE                อัตราค่าบริการ TUITION FEES                  ราคา ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายเดือน:
วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 am – 5.00 pm)  5,900 บาท / เดือน     หรือ                    17,000 บาท / 3 เดือน
  วันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 am – 1.00 pm)  4,500 บาท / เดือน     หรือ                    13,000 บาท / 3 เดือน
ค่าธรรมเนียมรายวัน:
  1 วัน (8.30 am – 5.00 pm)  400 บาท / วัน
ค่าธรรมเนียม ฝากช่วงปิดเทอม:
  1สัปดาห์ (8.30 am – 5.00 pm)  2,000 บาท / สัปดาห์

เฉพาะค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือร่วมกันกับบริการอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมรายวัน และหรือค่าธรรมเนียม ฝากช่วงปิดเทอม):        

  •   รวมอาหารเที่ยงและอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน (แบบฝึกหัด  ศิลปะสร้างสรรค์ ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ ) เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ)  

  •   ไม่รวมถึงประกันภัยอุบัติเหตุ การขนส่ง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวนอกสถานที่    

 

การรับเข้า / ลงทะเบียน: สำหรับสมาชิกใหม่จะต้องลงทะเบียนและจ่ายค่าสมัคร 3,500 บาท (ชำระครั้งเดียว) นี้จะครอบคลุม: 

  1.   ประกันอุบัติเหตุปีแรก สำหรับปีถัดไปการชำระเงินจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม   

  2.   ที่นอนสำหรับเด็กและชุดพละของ เอบีซี เนอสเซอรี่        

  3.   บัตรประจำตัวนักเรียน    

อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท (ชำระครั้งเดียว) สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม ไม่เกิน 5 วัน  จะครอบคุมเฉพาะที่นอนของนักเรียนเท่านั้นไม่มีประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ


เอกสารการรับสมัคร:
• สำเนาใบเกิด
• สำเนาพาสปอร์ตเด็ก
• สำเนาพาสปอร์ตผู้ปกครอง / สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
•  ใบสมัครลงทะเบียนเข้าเรียนที่เขียนแล้วและสัญญาที่เซนต์แล้ว  ดาวน์โหลดได้ที่นี่